GIỚI THIỆU
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số người đang online: 13
  Số lượt truy cập: 2633378
  QUẢNG CÁO
  Năm học 2018-2019 (Áp dụng từ 01/01/2019) 09/01/2019 10:45:37 SA

  PHÒNG GD&ĐT LỆ THUỶ             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

  TRƯỜNG MN XUÂN THỦY                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

      

    Số: 11/QĐ-HT                  Xuân Thủy, ngày 02 tháng 01 năm 2019

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc phân công trách nhiệm cán bộ, giáo viên, nhân viên

   trong trường Mầm non Xuân Thủy năm học 2018-2019

   

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON XUÂN THỦY

   

  Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP  ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

            Căn cứ Điều lệ Trường mầm non ban hành theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông tư số 44/2010/TT-BGDDT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo về việc sữa đổi bổ sung một số Điều lệ Trường mầm non; Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và đào tạo Quyết định “Về việc Ban hành Điều lệ trường mầm non”;

  Căn cứ các Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Bộ GD&ĐT; của Sở GD&ĐT Quảng Bình; Phòng GD&ĐT Lệ Thủy và bậc học Mầm non; Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2018-2019 của nhà trường và tình hình, điều kiện thực tế của trường Mầm non Xuân Thuỷ;

   

  QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Phân công trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường mầm non Xuân Thủy năm học 2018-2019 áp dụng bắt đầu từ 01/01/2019 (có bảng phân công kèm theo)

            Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Xuân Thủy chịu trách nhiệm thi hành nghiêm túc Quyết định này./.

       

              Nơi nhận:                                               HIỆU TRƯỞNG

             - Như điều 2; (t/h);                                                                                            

            - Lưu VP.                                                 (Đã ký)    

   

                                                                     Hoàng Thị Dần

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PHÒNG GD&ĐT LỆ THUỶ           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

  TRƯỜNG MN  XUÂN THỦY                      Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                   Xuân Thủy, ngày 02 tháng 01 năm 2019

   

  PHÂN CÔNG PHẦN  HÀNH

  TRƯỜNG MẦM NON XUÂN THUỶ NĂM HỌC 2018-2019

  (Ban hành kèm theo QĐ số 11/QĐ-HT ngày 02 tháng 01 năm 2019)

   1.  Hoàng Thị Dần - Hiệu trưởng.

  Phụ trách chung, chịu trách nhiệm điều hành và quản lý mọi hoạt động trong nhà trường. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học; tháng, tuần và chỉ đạo toàn thể cán bộ, giáo viên cùng thực hiện.

     - Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên về mọi mặt, thành lập các tổ chuyên môn, các hội đồng trong nhà trường.

     - Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường.

     - Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, thực hiện kế hoạch, phân công điều động CB,GV,NV; Chủ tịch HĐ thi đua của trường.

     - Quản lý trẻ và hoạt động của trẻ do nhà trường tổ chức, nhận trẻ vào trường, xét duyệt kết quả đánh giá xếp loại trẻ.

     - Tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp với các đoàn thể, các lực lượng xã hội trong địa bàn để huy động mọi nguồn lực xây dựng CSVC phục vụ cho CSGD trẻ

     - Phó ban chỉ đạo phổ cập trẻ 5 tuổi. Trưởng ban biên tập trang Website của trường.

  - Chỉ đạo điểm trường Hoàng Tiền, Trưởng ban phòng chống bão lụt toàn trường.

    2. Nguyễn Thị Oanh - Phó hiệu trưởng 1.

    Trực tiếp giúp hiệu trưởng những công việc sau:

  - Phụ trách chuyên môn toàn trường; phụ trách Công đoàn; phụ trách bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

  - Chỉ đạo khối MG nhỡ, bé và tổng hợp chất lượng chuyên môn chung toàn trường. Phê duyệt chương trình và chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch các khối mình phụ trách.

  - Phụ trách kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên; bồi dưỡng chuyên môn chung toàn trường.

  - Phụ trách chung các hội thi và bồi dưỡng giáo viên tham gia thi cấp trường huyện, cấp tỉnh.

  - Phó Ban phụ trách công tác phòng chống lụt bão, phòng cháy, chữa cháy toàn trường; Chỉ đạo cụm Xuân Lai. 

  - Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của nhà trường. Phụ trách và duyệt tin bài về mảng chuyên môn của mình.

  - Trực tiếp chỉ đạo công tác hò khoan Lệ Thủy, kịch bản, các ngày Lễ, hội, Đại hội, Hội nghị. Đảm nhận phần hành của đ/c Yến khi đ/c Yến đi vắng dài ngày.

  - Phụ trách công tác kiểm định chất lượng.

  - Phụ trách, chỉ đạo các cuộc vận động và các phong trào trong nhà trường.

  - Thay mặt HT điều hành hoạt động của nhà trường khi được uỷ quyền.

  - Thực hiện một số công việc khác do HT phân công.

  - Thực hiện và chịu trách nhiện trước nhà trường về những việc được phân công.

  Cùng với HT chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động liên quan của nhà trường.

     3. Lê Thị Hải Yến - Phó hiệu trưởng 2.

    Trực tiếp giúp hiệu trưởng những công việc sau:

    - Chịu trách nhiệm chỉ đạo chuyên môn, chất lượng khối nhà trẻ, MG lớn; dinh dưỡng. Phê duyệt chương trình và chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch các khối phụ trách.

  - Lập kế hoạch thao giảng, dự giờ và BDCM cho đội ngũ cùng với đ/c Oanh.

  - Phụ trách về y tế trường học; Công tác phổ cập cho trẻ 5 tuổi và xóa mù; Công tác tuyển sinh nhà trường; Công tác ứng dụng công nghệ thông tin của toàn trường.

   - Phụ trách công tác phòng chống bão lụt; Phòng cháy chữa cháy; An toàn trật tự trường học; Phòng chống tai nạn thương tích; An toàn giao thông; Phòng chống ma túy; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Phụ trách công tác pháp chế …..

  - P.trưởng Ban phòng chống thiên tai, hỏa hoạn toàn trường. Chỉ đạo cụm Xuân Bồ. 

  - Phụ trách cơ sở vật chất, trang thiết bị và theo dõi tổng hợp CSVC, trang thiết bị, tài liệu, đồ dùng của nhà trường. Chuẩn bị các điều kiện cho các hoạt động trong nhà trường. Đảm nhận phần hành của đ/c Oanh khi đ/c Oanh đi vắng dài ngày.

  - Thay mặt HT điều hành hoạt động của nhà trường khi được uỷ quyền và đảm nhận một số công việc khác do HT phân công.

  - Thực hiện và chịu trách nhiện trước nhà trường về những việc được phân công. Cùng với HT chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động liên quan của nhà trường.

         4.  Phạm Thị Hắc Hải- Nhân viên kế toán.

          - Tổ trưởng tổ hành chính.

          - Phụ trách kế toán của nhà trường; phụ trách chế độ chính sách của trẻ; theo dõi các loại bảo hiểm. Quản lý tài sản nhà trường, giúp hiệu trưởng xây dựng CSVC, trang thiết bị của nhà trường.

  - Giúp đ/c Liên trong công tác điều tra phổ cập trẻ 5 tuổi, công tác tuyển sinh của nhà trường. Phụ trách tổ điều kiện.

  - Giúp đ/c Yến công tác bán trú của trường. Nhận phần hành của đ/c Liên khi đ/c Liên đi công tác dài ngày.

  - Thành viên ban PCLB, đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.    

  5. Nguyễn Thị Liên - Nhân viên VP.

   - Tổ phó tổ hành chính.

   - Phụ trách công tác văn phòng, văn thư lưu trữ; quản lý, lưu giữ hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất kịp thời.

   - Cất giữ con dấu nhà trường;

   - Thư ký hội đồng trường; thủ quỹ của trường.

    - Phụ trách công tác điều tra phổ cập giáo dục MN cho trẻ 5 tuổi, công tác tuyển sinh; công tác kiểm định chất lượng của nhà trường.

    - Giúp đ/c Yến trong công tác Phụ trách công tác pháp chế.

   - Phụ giúp việc với đ/c Hương khi đ/c Hương đi vắng.

    - Phụ trách quản trị mạng, đăng tin trang Website của trường. Thành viên ban PCLB của trường, đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

         6. Trương Ngọc Hương- Nhân viên Y tế.

  - Phụ trách y tế trường học chăm lo sức khỏe của trẻ; công tác bán trú của trường.

  - Phụ giúp việc với đ/c Liên về công tác văn phòng khi đ/c Liên đi vắng.

  - Cùng với đ/c Liên phụ trách công tác điều tra phổ cập trẻ 5 tuổi, công tác tuyển sinh của nhà trường.

  - Phụ trách công tác tạp vụ của trường, giúp đ/c Hải phụ trách tổ điều kiện.

  Thành viên đội văn nghệ trường và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

  7. Đỗ Thị Lan Hương - Dạy MG lớn Xuân Bồ - BCH Công đoàn trường. Ban TTND trường và đảm nhận một số công việc khác do HT phân công.

    8. Nguyễn Thị Hồng Thu - Dạy lớp MG lớn Hoàng Tiền - Tổ trưởng CM khối MG lớn - NT: cụm trưởng cụm HT. TT tổ phòng chống lụt bão cụm HT. Tổ trưởng đội văn nghệ trường và đảm nhận một số công việc khác do  hiệu trưởng phân công.

  9. Võ Thị Ngọc Linh (Hợp đồng thay cho đ/c Lê Thị Trang nghỉ sinh)  -          Dạy lớp MG lớn cụm HT và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

    10. Đinh Thị Quảng - Dạy lớp MG lớn XL - Trưởng BTTND; thành viên ban phòng chống lụt bão cụm XL; thành viên đội văn nghệ và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

            11. Nguyễn Thị Lĩnh  - Dạy lớp MG lớn XL: Thành viên ban phòng chống lụt bão cụm XL, thành viên đội văn nghệ trường và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

    12. Nguyễn Thị Thanh Bình  - Dạy MG Nhỡ Xuân Bồ; Tổ phó chuyên môn khối nhỡ. Cụm trưởng cụm Xuân Bồ, TT tổ phòng chống lụt bão cụm XB; thành viên đội văn nghệ trường và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

  13.  Lê Thị Vân - Dạy MG nhỡ Xuân Bồ; thành viên đội văn nghệ trường và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

  14. Lê Thị Lợi  - Dạy lớp MG nhỡ HT – P.BT chi đoàn phụ trách công tác Chi đoàn; thành viên ban phòng chống lụt bão cụm HT, thành viên đội văn nghệ và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

  15. Trần Thị Bích - Dạy lớp MG nhỡ HT. Thành viên ban phòng chống lụt bão cụm HT, thành viên đội văn nghệ và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

    16. Trần Thị Mai - Dạy lớp MG nhỡ XL. Tổ trưởng CM khối MG nhỡ; cụm trưởng cụm XL. TT tổ phòng chống lụt bão cụm XL; thành viên đội văn nghệ và đảm nhận một số công việc khác do  hiệu trưởng phân công.

  17. Mai Thị Tính - Dạy lớp MG Nhỡ Xuân Lai; thành viên ban phòng chống lụt bão cụm XL và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

    18. Dương Thị Nữ Sánh - Dạy lớp MG Bé Xuân Bồ, Tổ trưởng CM khối MG bé; cụm phó cụm XB. TP tổ phòng chống lụt bão cụm XB và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

  19. Đỗ Thị Hòa  - Dạy lớp MG Bé Xuân Bồ; thành viên ban phòng chống lụt bão cụm XB và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

           20. Lê Thị Thảo - Dạy lớp MG bé Hoàng Tiền: BTTND trường; thành viên ban phòng chống lụt bão cụm HT và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

           21. Cao Thị Măng - Dạy lớp MG bé HT- Tổ phó CM khối MG bé; cụm phó cụm HT; thành viên ban phòng chống lụt bão cụm HT; thành viên đội văn nghệ trường và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

  22. Hoàng Thị Thành  - Dạy lớp MG bé Xuân Lai; thành viên ban phòng chống lụt bão cụm XL; thành viên đội văn nghệ trường và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

   23. Nguyễn Thị Thanh - Dạy lớp MG bé XL; thành viên ban phòng chống lụt bão cụm XL, thành viên đội văn nghệ trường và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

  24. Trần Thị Thu Hà - Dạy nhóm  24-36 tháng cụm HT; thành viên ban phòng chống lụt bão cụm HT và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

  25. Ngô Thị Cẩm - Dạy nhóm  24-36 tháng cụm HT, thành viên đội văn nghệ trường và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

    26. Hoàng Thị Mai Dạy nhóm 24-36 tháng cụm Hoàng Tiền; thành viên ban phòng chống lụt bão cụm HT và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

    27. Trương Thị Lợi - Dạy nhóm 24-36 tháng XL. Tổ phó CM khối MG lớn, NT; cụm phó cụm XL. TP tổ phòng chống lụt bão cụm XL; thành viên đội văn nghệ và đảm nhận một số công việc khác do  hiệu trưởng phân công.

  28. Trương Thị Hới - Dạy nhóm  24-36 tháng XL: thành viên ban phòng chống lụt bão cụm XL và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

  29. Lê Thị Phượng – NV dinh dưỡng bếp Xuân Bồ: nhóm phó khối dinh dưỡng; thành viên ban PCLB cụm XB và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

  30. Lê Thị Ngọc - NV dinh dưỡng bếp Xuân Bồ; thành viên ban phòng chống lụt bão cụm XB và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

    31. Đào Thị Vân - NV dinh dưỡng bếp Hoàng Tiền: nhóm trưởng khối dinh dưỡng; thành viên ban phòng chống lụt bão cụm HT; thành viên đội văn nghệ trường và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.    

  32. Hoàng Thị Hồng Hoa - NV dinh dưỡng bếp HT; thành viên ban phòng chống lụt bão cụm HT và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

  33. Lê Thị Tuyết - NV dinh dưỡng bếp Xuân Lai; thành viên ban phòng chống lụt bão cụm XL và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

  34. Triệu Thị Thu Hiền – Nhân viên dinh dưỡng bếp Xuân Lai và đảm nhận một số công việc khác do HT phân công.

    Trên là phân công phần hành công việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị. Yêu cầu các đồng chí trong nhà trường căn cứ để thực hiện nghiêm túc chức trách, phần hành của mình.

    

   Nơi nhận:                                                                   HIỆU TRƯỞNG

  - Phòng GD&ĐT;                                                                                   

         - Lưu vp                                                                          (đã ký)

   

                                                                                            Hoàng Thị Dần

  TÌM KIẾM


  Hỗ trợ trực tuyến
  Hoàng Thị Dần
  Hoàng Thị Dần
  Hiệu trưởng
  Nguyễn Thị Liên
  Nguyễn Thị Liên
  P.Hiệu trưởng
  ĐĂNG NHẬP

  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  HÌNH ẢNH
  LIÊN KẾT WEBSITE


  TRƯỜNG MẦM NON XUÂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
  Điện thoại: 0232.3961991 * Email: mnxuanthuy@lethuy.edu.vn
  Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com